Via samenwerking naar de vormgeving van een leefbaar sociaal domein


Heel-NederlandWie zijn wij?

De Langhenkel Groep bestaat meer dan 25 jaar en is voor velen een begrip binnen het sociaal domein. Onze kenmerken zijn:

 • bijna 300 professionals in vaste dienst;
 • een netwerk van meer dan 500 gespecialiseerde freelancers;
 • een eigen opleidingstak, met een breed aanbod, die jaarlijks voor bijna 5000 personen cursussen, trainingen en/of opleidingen verzorgt;
 • een proactieve marktbenadering door met praktische oplossingen in te spelen op komende ontwikkelingen en door het vanuit een open houding zoeken naar samenwerking en kennisdeling.

Talenten voor een veranderende wereldSchaken

De Langhenkel Groep leidt primair talenten op voor detacheringsfuncties binnen het sociaal domein. Het gaat hierbij om specialisten op het gebied van onder meer werk, inkomen, zorg, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schuldhulpverlening, ruimte en milieu. De invulling van deze functies komt steeds vaker bij andere partijen te liggen en ook steeds vaker buiten de overheid. De Langhenkel Groep speelt hierop in door verbinding te zoeken en te leggen tussen de verschillende spelers binnen het sociaal domein, om zo gezamenlijk vorm te geven aan een nieuwe maatschappelijke realiteit. Daarbij richten we ons ook nadrukkelijk op verzekeraars en zorgkantoren, die samen met de gemeenten zorg en welzijn in Nederland vormgeven.


De menselijke maat centraal – daar staan wij voor

De rol van verzekeraars en zorgkantoren binnen het sociaal domein wordt steeds prominenter, waarbij de samenwerking met de overheid hechter en die met zorgorganisaties anders wordt. De menselijke maat wordt hierbij weer centraal gesteld. Dit tegen de achtergrond van thema’s als zelfredzaamheid en burgerkracht en integrale gecoördineerde dienstverlening, waarbij wordt gestreefd naar een balans tussen doelmatigheid, kwaliteit en rechtmatigheid.

De kennis en vaardigheden van de uitvoerende professionals dienen ertoe bij te dragen dat ze steeds de balans weten te vinden in de zakelijke- en rechtmatigheidsaspecten van hun functie en de emotionele en/of bijzondere situatie waarin de klant en zijn relatienetwerk zich bevinden. Langhenkel Sociaal Domein investeert bij haar medewerkers structureel in het verbeteren van deze balans.

U kunt een beroep op ons doen voor bijvoorbeeld:

Financiële regelingenwijzer voor de zorgprofessional

Deze gratis tool van Langhenkel Sociaal Domein stelt zorgprofessionals in staat mensen met een participatiebelemmering snel gerichte basisinformatie te geven over de regelingen die voor hen openstaan. Het gaat om de regelingen die er zijn naast de algemene inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet, Bbz 2004, AOW, Ziektewet, IOA, IOAW/Z, WAO, WIA, Wajong of WAZ.

Klik hier om de checklist gratis te bestellen.

Bestel gratis de Langhenkel checklist indicatiestelling CIZ

Klik hier om deze tool gratis te bestellen.

 • specialisten persoonsgebonden budget (PGB) Wlz, Zvw, JW en Wmo 2015;
 • specialisten zorg in natura (ZIN);
 • zorgtoewijzers;
 • juristen;
 • een team voor het uitvoeren van huisbezoeken Wlz (inclusief bewustkeuzegesprekken) of individuele huisbezoekers;
 • specialisten zorgfraude;
 • zorginkopers;
 • medewerkers bezwaar en beroep;
 • beleidsadviseurs Wlz/Zvw;
 • medewerkers klantcontactcentrum.

Langhenkel Opleiding, Training & Advies

Onze opleidingstak verzorgt regelmatig cursussen en trainingen voor zorgkantoren en verzekeraars. De in ons opleidingsaanbod geboden kennis en vaardigheden dienen ertoe bij te dragen dat uw medewerkers min of meer op hetzelfde kennisniveau opereren en ook de dwarsverbanden kunnen leggen tussen het eigen functioneren en de gevolgen daarvan voor de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de collega’s in andere functies. Voorts is het ons inziens van belang dat men binnen bijvoorbeeld een advies inzake de inzet van een voorziening, maar ook binnen de eigen organisatie, dusdanig communiceert dat er een juridisch correct en intern gedragen besluit kan worden genomen. Ook in de interne communicatie is de balans tussen een zakelijke aanpak en de menselijke maat van groot belang. De hierbij gevergde professionele grondhouding vraagt ook een hoge mate van bewustzijn over de doelstellingen en de waarden en normen die aan de wetgeving en het (uitvoerings)beleid ten grondslag liggen.

Hieronder geven we een aantal van onze cursussen en trainingen weer.

Alle cursussen en trainingen kunnen bij u in huis worden verzorgd en worden op basis van uw wensen, doelen en mogelijkheden volledig op maat gesneden.


Een vacature, opleidingsverzoek of een vraag?

Wilt u dat wij u helpen bij het invullen van een vacature, heeft u een opleidingsverzoek of een andere vraag? Neem dan gerust contact op met onze senior regiomanager Irene Weertman-Halfwerk.

ireneIrene Weertman-Halfwerk
Senior regiomanager Sociaal Domein / Advies

iweertman@langhenkel.nl

LI_kl