Het werk

Een Consulent inkomen bij een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen heeft afwisselend werk. Hij/zij handelt aanvragen af in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast voert de consulent rechtmatigheidsonderzoeken uit en geeft hij/zij advies inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan. Hij/zij is soms het directe aanspreekpunt van een groot aantal burgers, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden) en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Deze intensieve, voltijds opleiding geeft de deelnemers een gedegen basis om als Consulent inkomen bij een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen aan de slag te gaan.

Doelgroep

De Basisopleiding tot consulent inkomen is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van Consulent inkomen nodig zijn.

Werken bij Plu!

De opleiding is bedoeld voor deelnemers die – bij gebleken geschiktheid – aansluitend een dienstverband krijgen bij Plu!. Daarvoor moet men uiteraard onze sollicitatieprocedure doorlopen. Meer informatie over onze vacatures vindt u hier. De deelnemers die bij Plu! in dienst treden doorlopen na de opleiding gedurende een aantal weken het praktijkgedeelte van hun traineeship bij een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen.

De inhoud

De basisopleiding telt zeven modules.

Module 1: Participatiewet (5 dagen)
De deelnemers leren de grondslagen, doelstellingen en inhoud van de Participatiewet (PW) kennen en hanteren, zoals het vaststellen of er recht bestaat, het bepalen van de vorm en hoogte van de uitkering, het afstemmings- of maatregelenbeleid, de boete, het toepassen van de gemeentelijke verordeningen en de vermogensvaststelling. Ook de opbouw van de uitkering en het korten van inkomsten komen hierbij aan de orde. Onder meer de volgende onderwerpen passeren de revue:

 • de opzet en indeling van de PW;
 • het begrippenkader;
 • de rechthebbenden;
 • de verschillende leefvormen;
 • de diverse normen (inclusief de kostendelersnorm);
 • de intake;
 • huisbezoeken;
 • rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde en van de uitvoerende organisatie;
 • het bepalen van het recht op en de hoogte van de uitkering;
 • de ingangsdatum;
 • onderscheid tussen algemene/(categoriale) bijzondere bijstand;
 • het minimabeleid;
 • de vermogensvaststelling en hoe om te gaan met vermogensmutaties;
 • de opbouw van de uitkering en inkomstenkorting;
 • de fiscale heffingskortingen en toeslagen en het effect hiervan op de PW-uitkering;
 • de rechtmatigheidscontrole;
 • de beëindiging;
 • herziening, terug- en invordering en bijstandsverhaal;
 • fiscale aspecten van de uitkering, onder andere inzake terugvordering (brutering);
 • de afstemming van de bijstand (maatregelen);
 • de boete.

Module 2: Voorliggende voorzieningen (1 dag)
In deze module wordt aandacht besteed aan de meest relevante voorliggende voorzieningen en overige wet- en regelgeving, voor zover die van invloed zijn op de uitvoering van de PW. Hierbij komen onder andere de WW, WIA, ZW, TW, AOW, Anw, IO(A)W en IOAZ aan de orde.

Module 3: Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen (1 dag)
Een van de activiteiten van consulenten inkomen is het opstellen van rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen een goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen. Tijdens deze module besteden we aandacht aan de onderdelen van de Awb die relevant zijn voor consulenten en aan de kaders die gelden bij het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Module 4: De afhandeling van de aanvraag (1 dag)
Tijdens deze module staat het afhandelen van aanvragen, het opstellen van rapportages en het maken van een schrijfplan centraal. Aan de hand van oefendossiers gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag. We werken zoveel mogelijk aan de hand van de modelrapporten en -beschikkingen van mogelijke opdrachtgevers van Plu!. Na uitwerking van de dossiers door de deelnemers worden de uitkomsten groepsgewijs besproken. Tijdens deze bespreking komen de opvallende punten uit de dossiers aan bod. Er wordt stil gestaan bij de gekozen oplossingen, waarbij we de nadruk leggen op een zorgvuldige voorbereiding van het besluit. Er is ook ruime aandacht voor het goed motiveren van de beslissing in het besluit.

Module 5 Verwerking in het automatiseringssysteem (1 dag)
Tijdens deze module komt de vastlegging en verwerking van de relevante gegevens in de relevante automatiseringssystemen aan de orde.

Module 6 Huiswerkbespreking (0,5 dag)
Tijdens deze module wordt het gemaakte huiswerk klassikaal besproken.

Module 7: Eindtoets (0,5 dag)

Delen!