Inleiding

De Langhenkel Groep hecht veel waarde aan zorgvuldigheid met betrekking tot klantgegevens, zowel van onze eigen klanten als die van onze opdrachtgevers. Klanten moeten ervan op aan kunnen, dat gevoelige en/of arbeids-, uitkerings-, vergunning-, verzekerings-, zorg-, of woongerelateerde zaken als zodanig worden behandeld.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert De Langhenkel Groep het privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.


1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
b) Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
c) Cliënt of betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
d) Dossier: elk op naam van de betrokkene gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking heeft op de betrokkende, waarbij de persoonsgegevens zowel op geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
e) Be/verwerker: degene die ten behoeve van De Langhenkel Groep de persoonsgegevens verwerkt of bewerkt.
f) Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
g) Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
h) Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3. Taken van De Langhenkel Groep zijn:

a. het opstellen van adviezen in het kader van de uitvoering van Nederlandse sociale zekerheidswetgeving;
b. het opstellen van adviezen in het kader van uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet;
c. het ondersteunen en/of begeleiden van burgers richting werk, inkomen, zorg en/of maatschappelijke ondersteuning;
d. coachende en begeleidende werkzaamheden die betrekking hebben op hun veelal beroepsmatige functioneren;
e. het verzorgen van de administraties rondom de taken genoemd in artikel 3 onderdeel a t/m d;
f. het verrichten van rechtmatigheidsonderzoeken rondom de taken genoemd in artikel 3 onderdeel a t/m d.

Artikel 4. Toegang tot het dossier

Directe toegang tot het dossier hebben alleen die personen die behoren tot de organisatie van De Langhenkel Groep of van de bewerker, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 5. Algemene informatie voor de betrokkene over gegevensverwerking

Zo spoedig mogelijk na opname in de administratie van De Langhenkel Groep wordt aan de betrokkene, zowel mondeling als ook schriftelijk meegedeeld, dat de regeling rond hun privacy te vinden is op de website van De Langhenkel Groep.


2. Doel en voorwaarden van de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is:
a) Het mogelijk maken van de uitvoering van de taken zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement.
b) Het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering van De Langhenkel Groep, alsmede het voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met de uitvoering van materiewetten, subsidievoorwaarden en contractafspraken.

Artikel 7. Voorwaarden voor een rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden voor de in artikel 6 van dit reglement genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
4. Persoonsgegevens worden bewaard in een af te sluiten ruimte. Persoonsgegevens in de automatisering zijn slechts toegankelijk middels een wachtwoord.
5. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van De Langhenkel Groep, of door ingehuurde medewerkers na akkoordverklaring met het privacyreglement.

Artikel 8. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a) de betrokkene voor de verwerking van de hem betreffende gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan De Langhenkel Groep gebonden is.

Artikel 9. Verwerking ten behoeve van onderzoek en statistiek

1. Verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd indien De Langhenkel Groep de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.
2. Bijzondere persoonsgegevens kunnen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek worden verwerkt indien:
a) het onderzoek een algemeen belang dient;
b) de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;
c) het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
d) bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
3. De verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in lid 1 en 2 dient echter achterwege te blijven voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.


3. Inzage en correctie

Artikel 10. Inzage voor de betrokkene

1. De Langhenkel Groep verstrekt aan de betrokkende desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, die betrekking hebben op de betrokkene zelf.
2. Inzage in of afschrift van de bescheiden wordt aan de betrokkende geweigerd, indien de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de betrokkene daardoor zou worden geschaad.
3. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van De Langhenkel Groep.
4. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage.

Artikel 11. Recht op correctie

1. De betrokkene aan wie inzage is verleend dan wel mededeling is gedaan omtrent zijn persoonsgegevens, kan De Langhenkel Groep schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De Langhenkel Groep bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.


4. Derdenverstrekking

Artikel 12. Derdenverstrekking

1. De Langhenkel Groep verstrekt alleen met toestemming van de betrokkene inlichtingen over de betrokkene, dan wel afschrift van de bescheiden, aan anderen dan de betrokkende, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
2. Onder ‘anderen dan de betrokkende’ zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.
3. Het in afwijking van de voorgaande leden verstrekken van inlichtingen over de betrokkende aan anderen dan de betrokkende, is uitsluitend toegestaan in een situatie van overmacht.
4. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van De Langhenkel Groep.
5. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en worden derhalve niet verstrekt.


5. Bewaartermijnen en vernietiging

Artikel 13. Bewaren van persoonsgegevens

1. Na beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van De Langhenkel Groep. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit Privacyreglement onverkort van toepassing.
2. Onverminderd het derde, vierde en vijfde lid van artikel 7 en artikel 14, bewaart De Langhenkel Groep het dossier van een betrokkende gedurende twee jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de dienstverlening is afgesloten.

Artikel 14. Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek

1. De Langhenkel Groep vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben.
2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.


6. Overige bepalingen

Artikel 15. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij een klacht indienen volgens de procedure zoals verwoord in het klachtenreglement van De Langhenkel Groep. Zowel het klachtenreglement als het privacyreglement zijn te downloaden als bijlage opgenomen op de website van De Langhenkel Groep.

Artikel 16. Melding van verwerking van gegevens

De geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door De Langhenkel Groep zal op het moment dat dit wettelijk verplicht is, gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 17. Slotbepaling

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.
2. Desgevraagd verstrekt De Langhenkel Groep een afschrift van dit reglement.
3. Het reglement is door iedereen af te drukken vanaf www.langhenkel.nl.

 

Zwolle, juli 2016

 

Jan Langhenkel
Algemeen directeur


1. Hieronder worden alle labels van De Langhenkel Groep begrepen: Langhenkel Sociaal Domein, Langhenkel Advies, Langhenkel Ruimte & Omgevingsrecht, Langhenkel Zorg, Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement, LEV, Plu!Solutions en Langhenkel Opleiding, Training & Advies.