Grote veranderingen in de bijstandswetgeving op 1 januari 2015

Alle professionals die op dit moment uitvoering geven aan de Wet werk en bijstand (WWB) krijgen op 1 januari 2015 te maken met de Participatiewet. Ondanks het feit dat wellicht niet alle verordeningen en beleidsregels op 1 januari gereed zijn, zullen de nieuwe regels correct moeten worden uitgevoerd.

De voornaamste veranderingen zijn:

 • een aanscherping van de arbeidsverplichting
 • de invoering van de verplichte wettelijke maatregel bij schending van de arbeids- en medewerkingsverplichting;
 • het vervallen van de gemeentelijke toeslag voor alleenstaande ouders;
 • het vervallen van de langdurigheidstoeslag en vele vormen van categoriale bijzondere bijstand;
 • invoering van de verplichte tegenprestatie;
 • de invoering van de kostendelersnorm.

Voorts gelden er allerhande overgangsregelingen.

Voor professionals die meer op de doelmatigheid opereren, kent de Participatiewet nog een aantal bijzondere aspecten, zoals bijvoorbeeld de komst van een deel van de Wajong-doelgroep, verruiming van de mogelijkheden tot loonkostensubsidie, de afbouw van de SW-bedrijven en het ontstaan van beschutte werkplekken.

Ons aanbod
Om uw medewerkers 2015-proof te maken, hebben we een cursus die meer de nadruk legt op de rechtmatigheidsaspecten van de bijstandswetgeving en een cursus die meer de nadruk legt op de doelmatigheidsaspecten.  Daarnaast bieden we aparte cursussen / bijeenkomsten aan voor uitkeringsadministrateurs, raadsleden en beleidsmakers. Kortom, bij Langhenkel Opleiding & Training vindt u een compleet aanbod. Vanzelfsprekend kunnen alle cursussen in company worden verzorgd.

Ons aanbod op een rij:

Door op de bovenstaande titels te klikken komt u bij de volledige beschrijvingen op onze website. Uiteraard kunnen we al onze cursussen en bijeenkomsten ook bij opdrachtgevers in huis verzorgen. Als u hier interesse in hebt, dan kunt u hier een vrijblijvende offerte aanvragen.

De 3D’s: de vraag naar generalisten neemt toe

De transities
De Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals die luiden na de transities van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten, zijn doordrenkt van de participatiegedachte. Het gaat hierbij in wezen om een verandering van de wijze waarop de overheid burgers met een ondersteuningsvraag benadert. De drie onderstaande punten spelen hierbij een belangrijke rol.

1. Van vangnet naar springplank. De nadruk op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers. De focus ligt hierbij op participeren in de samenleving en gebruikmaken van sociale netwerken. Concepten als ‘sturen op zelfsturing’, ‘burgerkracht’ en ‘de kanteling’ spelen hierbij een rol.
2. Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger. In veel gemeenten wordt daarom al volop gewerkt met wijkteams of gebiedsteams.
3. Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt lonend door het in één (gemeentelijke) hand leggen van de regie en financiering.

Integraliteit, generalisten en regie
Toenemende integraliteit in beleid en uitvoering is ook een van de uitgangspunten van de participatiewetgeving. Wanneer een stelsel gericht is op preventie, activering, re-integratie en participatie, dus op resultaten, kunnen allerlei onderscheidingen naar doelgroepen of schotten tussen regelingen en functies voor afstemmingsproblemen zorgen of tot afwenteling in de uitvoering leiden. De voorgestane integraliteit vergt onder andere meer van de professionals die in de eerste linie opereren – bijvoorbeeld in een wijkteam of integrale frontoffice – en van de professionals die een regiefunctie vervullen. Kennis over de (on)mogelijkheden van het gehele sociale domein – meer in het bijzonder over die van de aanbieders van voorzieningen – en niet enkel over het eigen, oorspronkelijke, specialistische vakgebied (werk, inkomen, (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning) is hierbij van groot belang.

Professionalisering
Om de veranderingen te kunnen verwezenlijken, is voorzetting van de verdere professionalisering binnen het sociale domein een vereiste. Daarover zijn onderzoekers, instituten, belangenbehartigers en de overheid het wel eens. Hierbij wordt onder professionalisering veelal verstaan het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de effectiviteit door de introductie van methodisch werken. Dit in tegenstelling tot ‘intuïtief’ werken. De Langhenkel Groep ziet dat breder. Op gelijke wijze en onderbouwd handelen binnen het domein is belangrijk, maar de participatiewetgeving vergt meer. Professionalisering staat voor ons – naast het bovenstaande – dan ook voor:

 • het verbreden van het kennisniveau, teneinde integraal te kunnen opereren;
 • het gericht ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de professional.

Het vergroten van de zelfstandige handelingsruimte van de professional staat centraal. Deze visie vindt u terug in het opleidingsaanbod van Langhenkel Opleiding & Training.

Kennisverbreding
Het streven naar meer integraliteit brengt ook de beweging van een specialistische professional naar een meer generalistische professional met zich mee. Dit betekent dat de professional meer kennis moet hebben van de inhoud en reikwijdte van andere gebieden binnen het sociale domein. Het kan dan gaan om kennis over:

 • inkomensondersteuning;
 • arbeidsre-integratie;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdzorg;
 • schulddienstverlening;
 • maatschappelijk werk;
 • psychische en medische zorgverlening;
 • begeleiding.

Door middel van korte, intensieve en vooral praktische workshops brengen wij de relevante kennis snel over op de professionals. De inhoud van de workshops wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld.

Vaardigheden en organisatieontwikkeling
Ook op het gebied van vaardigheden en organisatieontwikkeling kent Langhenkel Opleiding & Training vele mogelijkheden die op maat voor uw organisatie en in samenhang kunnen worden gerealiseerd. We noemen:

Jong talent
Uw organisatie kan er ook voor kiezen te investeren in een nieuwe generatie professionals door middel van onze Opleiding tot eerstelijns professional binnen het sociale domein.

Meer informatie

Voor meer informatie, een advies op maat of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met één van onze opleidingsmanagers:

Telefoon: 038 – 46 77 200

E-mail: opleidingen@langhenkel.nl

Delen!