De flexibele schil die meedenkt en meegroeit

De Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn doordrenkt van de participatiegedachte. Het gaat hierbij om een verandering van de wijze waarop de overheid burgers met een ondersteuningsvraag benadert. Dit gebeurt mede door sociale wijkteams, kernteams, gebieds- of regioteams of de teams die een integrale frontoffice vormen. Zij zijn binnen het sociale domein de eerste lijn voor de inwoners met participatiebelemmeringen. De teams bestaan uit professionals met uiteenlopende achtergronden: MEE, Wmo, werk en inkomen, welzijns- en zorgorganisaties, jeugd, maatschappelijk werk, woningbouwcoöperaties, huisartsen en verpleegkundigen etc.
De organisatie, samenstelling, taken en doelstellingen van de teams verschillen landelijk sterk.

Dit betekent dat u moet kunnen rekenen op een flexibele schil die meedenkt en meegroeit in deze turbulente ontwikkelingsfase. De Langhenkel Groep zorgt voor deze schil.


Wat betekent De Langhenkel Groep voor uw team?

De Langhenkel Groep biedt personele ondersteuning op vele niveaus. Onze professionals worden ondersteund door een krachtige organisatie en bieden daardoor altijd een meerwaarde.

Professionals met een bestuursrechtelijk accent

In de visie van De Langhenkel Groep zal uit de verschuiving van taken naar gemeenten blijken dat bij de uitvoering van deze taken meer eisen worden gesteld aan de bestuursrechtelijke zorgvuldigheid. Hierdoor worden immers de gevergde kwaliteit, rechtszekerheid en zorgvuldigheid geborgd. Onze professionals zijn daarom goed op de hoogte van de bestuursrechtelijke kaders waarbinnen ze moeten functioneren. Dat maakt hen tevens tot uitstekende cultuurdragers.

Verschillende achtergronden

De Langhenkel Groep beschikt over zeer ervaren professionals met verschillende achtergronden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • consulenten Wmo (bekend met de Jeugdwet en begeleiding)
 • consulenten Werk & Inkomen
 • maatschappelijk werkers
 • jeugdhulpverleners
 • welzijnswerkers
 • psychologen
 • arbeidsdeskundigen
 • professionals met een achtergrond bij MEE of CIZ

Geselecteerd op de juiste competenties

Daarnaast en boven alles is onze professional iemand die:

 • goed kan luisteren, echt contact maakt en die zich inleeft;
 • integraal kan opereren;
 • samenhang ziet, zelfstandig is en initiatief toont;
 • bewoners en collega’s meekrijgt en enthousiasme uitstraalt;
 • snel netwerken kan opbouwen en verschillende werelden met elkaar kan verbinden;
 • handelt en doorzet;
 • een open karakter heeft en nieuwsgierig en leergierig is;
 • lef heeft om buiten de gebaande paden te treden als dat nodig is.

Al onze medewerkers zijn of worden getraind op en hebben ervaring met vraagverheldering, het sturen op zelfsturing, het bij ontbrekende zelfredzaamheid gericht inzetten van collectieve of individuele voorzieningen en regievoering.

Kosteloze inzet van junior consulenten

Na iedere van onze interne beroepsopleidingen kan uw wijkteam zes weken lang kosteloos beschikken over onze junior medewerkers, die veelal na enkele dagen al behoorlijk meedraaien. Op basis van uw vraag worden onze junioren steeds meer tot generalisten gevormd, die kunnen vormgeven aan de integrale aanpak die over het algemeen wordt voorgestaan.
Onze junioren vormen een effectieve en kostentechnisch interessante aanvulling op onze pool aan ervaren medewerkers.


Opleiding & Training voor u en onze medewerkers

Om de teams verder te ontwikkelen blijven ondersteunde trainingen en cursussen noodzakelijk. Langhenkel Opleiding & Training is een gerenommeerd opleider in het sociale domein en is zich bewust van het pionierswerk dat moet worden verricht, de verschillende manieren waarop de teams worden ingezet, de belangen die op het spel staan en de dynamiek van een organisatie in ontwikkeling. Een standaardoplossing biedt hier geen soelaas. Daarom gaan we graag in gesprek om te komen tot maatwerkoplossingen, die daadwerkelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. Kijk voor meer informatie in onze folder “Als sociale wijkteam wil je opleidingsondersteuning op maat”.


Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons commerciële team.

Delen!