De achtergrond

Veel inspanningen van gemeenten waren traditioneel gericht op het zoeken van langdurige arbeid voor bijstandsgerechtigden. De tendens is echter dat men steeds meer gaat inspelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt, waardoor het verkrijgen van tijdelijk werk (uitzendwerk) meer aandacht krijgt. Uit onderzoek (zie het rapport ‘Iedereen aan de slag‘ van de Inspectie SZW) blijkt dat gemeenten weinig optreden tegen het onvoldoende meewerken of het niet (afdoende) voldoen aan de arbeidsverplichting en slechts zelden een financiële sanctie (maatregel) opleggen.

Voorts blijkt dat de helft van de mensen met een uitkering op grond van de WWB zegt géén verplichting tot solliciteren te ervaren. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht. En juist voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt de mogelijkheid van uitzendwerk nog onvoldoende nagestreefd. Zie hierover ook het onderzoek ‘aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk‘ van het ministerie van SZW.

 

Centraal staat het in

beweging krijgen en in

beweging houden van de

bijstandsgerechtigde

Onze aanpak

De handhaver participatie van De Langhenkel Groep heractiveert op basis van een bestandsscreening de arbeidsverplichting van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waar deze ‘ten onrechte’ is ‘ingeslapen’ (groep 1). Na een gesprek wordt per daartoe geschikte belanghebbende een plan van aanpak opgesteld, dat zich richt op het verkrijgen van (deeltijd)arbeid.

Daarnaast richt de handhaver participatie zich op soortgelijke wijze op bijstandsgerechtigden die recent zijn ingestroomd en/of een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben (groep 2). Hierbij zal een re-integratiegesprek niet altijd nodig zijn, daar de arbeidsverplichting nog recentelijk is opgelegd.

Met een intensief (telefonisch) motiverings- en controletraject richting een (tijdelijke) baan, waarbij de lijnen met de werkzoekende kort worden gehouden en waarbij het afstemmings- / maatregelinstrument kordaat wordt ingezet, wordt een snelle uitstroom gerealiseerd.

Wat doet de handhaver participatie nog meer?

  • het afleggen van ad hoc huisbezoeken participatie bij verzuim en/of ter motivatie van de betrokkene
  • e-ondersteuning bij sollicitatiebrieven en – gesprekken
  • nazorg
  • het opstellen van rapportages en beschikkingen conform het lokale beleid (arbeidsverplichting, afstemming, etc.)

Op projectbasis en betaling naar resultaat

De werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd, waarbij de resultaten grotendeels bepalend zijn voor de projectkosten.

Meer informatie of een offerte?

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij uw regiomanager. U kunt ook meteen een vrijblijvende offerte opvragen: detachering@langhenkel.nl.

Delen!