Beste cursist,

Binnenkort neem je deel aan de training ‘De beleidsmedewerker in het maatschappelijk krachtenveld’.
Hieronder vind je een indicatie van het (voorlopige) programma. Om dit programma zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij jouw behoefte vragen we je om bijgaande intake in te vullen en deze uiterlijk 5 februari aan ons te versturen. Op basis van deze intakes en een gesprek met een aantal deelnemers zal het programma verder worden verfijnd.

Het voorlopig programma ziet er als volgt (in hoofdlijnen) uit:

De opzet van deze training is gebaseerd op 4 dagdelen en 2 terugkom dagdelen.

A. Module 1, 1 dagdeel, ochtend
Hierin verkennen we de maatschappelijk-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden. We doen dit aan de hand van het Domeinenmodel. Dit model biedt inzicht in het krachtenveld waarin de beleidsmedewerker zijn of haar werk moet verrichten en definieert de rolscheidingen tussen bestuurders, samenleving en ambtenaren. In dit ochtenddeel starten  we ook  met het inventariseren van de  competenties die een beleidsmedewerker van de  SED nodig heeft.

B. Module 2, 1 dagdeel, middag
Vervolgens gaan we aan de hand van het model van burgerparticipatie (de bestuurskundige variant) op zoek naar de eisen van de samenleving en mogelijkheden van ambtelijke ondersteuning daarbij. (Let op: dit is niet de individuele ((zorg en welzijn)) participatie maar de verkenning van de eisen van de samenleving als geheel op ons werk). Regievoering op het eigen dossier staat hierbij centraal.

1. Tussenopdracht: de deelnemers gaan met behulp van een vragenformulier hun eigen rolopvattingen bepalen.

C. Module 3, 1 dagdeel, ochtend
De eigen rolopvattingen staan in deze module centraal. Hoe verhouden de beleidsmedewerkers van SED organisatie zich tot het werk dat ze doen, maar ook; hoe werken ze samen in teams. We gebruiken daar een scorelijst en een bespreekmodel voor. Dat leidt tot een teamprofiel.

D. Module 4, 1 dagdeel, middag
In deze laatste middag oefenen we met ‘strategische vragen’ (een persoonlijk krachtenveldanalyse) aan de hand van een maatschappelijke casus. We gebruiken daar de input van de vorige dagdelen om antwoord te vinden op de vraag hoe je op toekomstige ontwikkelingen bent voorbereid, maar vooral wat er nog nodig is om die voorbereiding vorm te geven.

E. Module 5 en 6, 2 dagdelen terugkomdag
Deze dag heeft de vorm van een intervisie. Aan de hand van casussen die de deelnemers zelf inbrengen onderzoeken we de resultaten van en  ervaringen met de eerdere modules.


SED Organisatie

 

U dient de vragen in één sessie te beantwoorden. U kunt de beantwoording dus niet tussentijds opslaan en vervolgens op een ander moment verder gaan. Druk na beantwoording van de vragen op de verzendknop onderaan.

 

Delen!